ASPEKTI VENERE

Strana 1 od 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Sledeći

Ići dole

ASPEKTI VENERE

Počalji  SANDRA taj Pon Nov 10, 2008 3:39 pm

Aspekti Venere
Ve­ne­ra i Mars

Do­bar aspekt go­vo­ri o skla­du mu­škog i žen­skog prin­ci­pa u čo­ve­ku. Ja­ko fi­zič­ko za­do­volj­stvo. Ro­di­te­lji su se vo­le­li. Oso­ba ostva­ru­je do­bre i stra­stve­ne ve­ze. Zdra­va sek­su­al­nost i ero­ti­zam. Plod­nost.

Lo­ši aspek­ti go­vo­re o mal­tre­ti­ra­nji­ma. Mu­ška­rac mal­tre­ti­ra že­nu, dok ona to na ne­ki na­čin sa­ma pri­vla­či. Ubi­stvo zbog stra­sti. Si­lo­va­nje. Sva­đe. Su­kob mu­škog i žen­skog prin­ci­pa i uvek ne­sklad u od­no­su. Ja­ke lju­bo­mo­re. Po­ba­ča­ji, a ne­kad i car­ski rez. Ope­ra­ci­je ge­ni­ta­li­ja. Po­vre­de li­ca. Ak­ne i bu­bu­lji­ce.

Ve­ne­ra i Ju­pi­ter

Po­volj­ni aspek­ti ove dve pla­ne­te su naj­sreć­ni­ji od svih aspe­ka­ta. Sre­ća i eks­pan­zi­ja. Kroz le­pe stva­ri se do­bi­ja no­vac. Umet­ni­ci, ma­ne­ke­ni. Do­bi­ci sa bra­kom. Part­ner je obra­zo­van, bo­gat i na do­brom po­lo­ža­ju. Spoj le­pog i ko­ri­snog.

Lo­ši aspek­ti go­vo­re o ra­sip­ni­štvu. No­vac se ne mo­že za­dr­ža­ti. Ka­zne. Na­ru­šen mo­ral. Lju­bav­ne ve­ze sa za­u­ze­tim lju­di­ma i sve ne­mo­ral­ne ve­ze. Za­to je ovo, pre sve­ga, aspekt kla­sič­nih afe­ra. Le­njost i li­ce­mer­je. Od­la­zak u ino­stran­stvo ru­ši ve­zu ili brak.

Ve­ne­ra i Sa­turn

Do­bri aspek­ti go­vo­re o traj­noj lju­ba­vi. To je ujed­no i naj­bo­lji aspekt za oču­va­nje bra­ka. Lju­bav i pod sta­rost. Kla­sič­na umet­nost. Isto­ri­ja umet­no­sti.

Lo­ši aspek­ti go­vo­re o te­škoj kar­mi ko­ja je ve­za­na za lju­bav. Če­sto lju­bav sa sta­ri­ji­ma, a ka­sni­je, u sta­ro­sti, sa mla­đi­ma. Lo­še za brak, jer što du­že tra­je i ozbilj­ni­je oba­ve­zu­je oso­bu – to se vi­še lju­bav gu­bi. Uvek pat­nja u lju­ba­vi. Pre­ma­lo za­do­volj­stva. Čest aspekt za ne­že­nje. Pro­ble­mi sa bu­bre­zi­ma, ko­žom i kič­mom. Ne­plod­nost ili ro­đe­nje mr­tvog de­te­ta.

Ve­ne­ra i Uran

Uko­li­ko su u po­volj­nom aspek­tu, ove pla­ne­te či­ne ži­vot neo­bič­no in­te­re­sant­nim i ni­ka­da mo­no­to­nim. Lju­ba­vi su iz­ne­nad­ne i ro­man­tič­ne i uvek su sreć­ne, sve dok se od od­no­sa ne­što ne oče­ku­je i ne pla­ni­ra. Ov­de je lju­bav za­lju­blje­na u slo­bo­du. Za­to sa ovim aspek­ti­ma ima­mo i kraj­nje ori­gi­nal­ni umet­nič­ki ta­le­nat, a u žen­skom ho­ro­sko­pu ori­gi­nal­nost se iz­ra­ža­va kroz lič­ni stil po­na­ša­nja, obla­če­nja, šmin­ka­nja... Do­no­si če­sta pri­jat­na iz­ne­na­đe­nja i po­klo­ne. Iz­ne­nad­ni su i od­la­sci na put sa vo­lje­nom oso­bom, pa je ovo pra­vi aspekt da se na lu­tri­ji do­bi­je put na Sej­še­le za dve oso­be – na­ro­či­to ako je Venera u Ribama. Sa ovim aspek­tom se, ta­ko­đe, sa­svim ne­pla­ni­ra­no osta­je u dru­gom sta­nju, ali uko­li­ko dru­gi aspek­ti ne po­ka­zu­ju su­prot­no – že­na se ne od­lu­ču­je na abor­tus.

Pod ne­har­mo­nič­nim aspek­ti­ma, ra­đa se kič. Ne­u­me­re­nost, a sto­ga i ne­u­kus su če­sta oso­bi­na. Ov­de se ra­di o po­tre­bi za pro­me­nom kla­sič­nih obra­za­ca u kul­tu­ri, lju­ba­vi, le­po­ti, pol­no­sti i sve­mu osta­lom, pa je po­treb­no za­i­sta bi­ti su­per bu­dan iz­nu­tra; jer, uko­li­ko je oso­ba pro­seč­na u sve­sti, sa ovim aspek­tom ima­će sve mo­gu­će pro­ble­me u emo­tiv­nom ži­vo­tu – od ve­za ko­je ne mo­gu uspe­ti ni pre bra­ka, a po­seb­no ne u bra­ku, pa do volj­nih i ne­volj­nih pre­ki­da trud­no­će, a po­ne­kad i si­lo­va­nja i sklo­no­sti ka ho­mo­sek­su­al­no­sti. Za­to je sa ovim aspek­tom prak­tič­no za­bra­nje­no bi­ti pro­se­čan ako se že­li bi­ti sre­ćan.

Ve­ne­ra i Nep­tun

Ovo je sli­ka naj­u­zvi­še­ni­je lju­ba­vi, uko­li­ko ju je uop­šte mo­gu­će ma­te­ri­ja­li­zo­va­ti. U ži­vo­tu oso­be će se pre stvo­ri­ti ne­ka pla­ton­ska lju­bav, ne­go re­al­na – osim uko­li­ko oso­ba sa­ma ne ode u sim­bo­li­ku Neptuna – a to će re­ći, na da­le­ka me­sta, ostr­va na ko­ji­ma ni­ko ko­ga ona zna ni­je bio i slič­no. I bez to­ga, ona će se si­gur­no za­lju­bi­ti na mo­ru i lju­bav ta­mo i mo­že po­sto­ja­ti, ali na­kon to­ga se opet vo­le na da­lji­nu. Za­to je za umet­ni­ke ovo stal­na in­spi­ra­ci­ja, jer ono­me što stvo­re uspe­va­ju da udah­nu du­šu. Da­je iz­u­zet­no pro­fi­nje­na ču­la i iz­u­ze­tan ose­ćaj za mu­zi­ku i po­e­zi­ju. Te­žnja za ide­al­nim.

Ka­da su ove dve pla­ne­te u me­đu­sob­no lo­šim aspek­ti­ma, oso­ba lju­bav do­ži­vlja­va kao pre­va­ru, ilu­zi­ju i raz­o­ča­ra­nje. Upra­vo zbog tog ne­za­do­volj­stva, ona po­se­že za al­ko­ho­lom, se­da­ti­vi­ma, a ne­kad i nar­ko­ti­kom. Da­kle, u lju­ba­vi do­no­si ne­ver­stva, pa oso­ba va­ra ili bi­va pre­va­re­na, sve dok u njoj po­sto­ji po­tre­ba za bo­ljim od ono­ga što ima... Do­sta sli­ka­ra ko­ji pi­ju ima­ju upra­vo ovaj aspekt.

Ve­ne­ra i Plu­ton

Ovo je aspekt ogrom­ne stra­sti. Lju­bav ov­de po­ne­kad tra­ži da se ro­di u naj­o­pa­sni­jim si­tu­a­ci­ja­ma, kao što su rat ili ne­ke dru­ge ka­ta­stro­fe. U sva­kom slu­ča­ju, oso­ba ko­ja no­si u se­bi od­re­đe­nu opa­snost je ona u ko­ju se na­tus za­lju­blju­je, pa to mo­gu bi­ti i kri­mi­nal­ci, lju­di ko­ji su do­šli iz ra­ta ili ma­go­vi ne­ka­kvi. Mag­ne­tič­nost je sna­žno na­gla­še­na, pa na­tus pred­sta­vlja sna­žan mag­net za su­prot­ni pol. Mo­ra po­sto­ja­ti bar jed­na lju­bav ko­ja će tra­ja­ti do smr­ti, ne­za­vi­sno od to­ga da li će im dru­ge okol­no­sti do­zvo­li­ti da bu­du za­jed­no.

U ne­po­volj­nim aspek­ti­ma, do­la­zi do kraj­nje fa­tal­nih ve­za, ko­je se za­vr­ša­va­ju u mr­žnji, a zbog Plu­to­no­ve mag­ne­tič­ne pri­ro­de – ni­je ih la­ko ni za­vr­ši­ti. Na­i­me, na­tus ula­zi u ve­zu sa op­se­siv­nom oso­bom od ko­je se ne mo­že oslo­bo­di­ti ni kad bu­de že­leo. Mi­mo to­ga, u žen­skom ho­ro­sko­pu mo­gu­ća su si­lo­va­nja, a abor­tu­si i gi­ne­ko­lo­ške in­ter­ven­ci­je su prak­tič­no re­dov­na po­ja­va. Fa­tal­nost i stra­sti ov­de ubi­ja­ju lju­bav.
avatar
SANDRA

Broj poruka : 73
Godina : 30
Datum upisa : 07.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Latica taj Pon Nov 10, 2008 4:46 pm

Ja sam pravi primer losih aspekata Venere. Doduse, kvadrat sa Saturnom je separacioni, ali posto mu je Venera dispozitor moze se uzeti u obzir. Kvadrat sa Marsom i Jupiterom, nadam se, veliki orbis. Imam egzaktan kvadrat Pl i Ve i inkonjukciju Ve i Ne. Na to je jedino ok Ve 120 Ur. Javljacu vam sta ce mi to sve doneti.. Laughing
avatar
Latica

Broj poruka : 87
Godina : 35
Datum upisa : 26.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Nale 83 taj Uto Nov 11, 2008 1:46 am

Moja je Venera u Biku. Nalazi se u III polju. Sad vec mislim da ova moja VE i nije losa Very Happy ! E sad, nesto me interesuje: da li treba ovu moju VE da posmatram kao ne aspektovanu ili se racunaju i ovi aspekti: 30*, 150* ? Mislim da imaju uticaja, dosta toga je tacno ali me interesuje vase misljenje?
I jos nesto: da li se 150* tumaci kao povoljan ili ne povoljan aspekt
Embarassed ?
avatar
Nale 83

Broj poruka : 98
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  zeka taj Sre Nov 12, 2008 11:09 am

Inkonjukciju moras prepoznati da bi mogla da je kontrolises.to je aspekt iritacije i trpljenja.o cemu se u konkretnom slucaju radi pricaju polja u kojima su planete u inkonjukciji kao i polja kojima te planete vladaju.
LKod tebe bise to odnosilo na rodjake i nasledstvo zatim na neke nasledne bolesti koje se mogu spreciti ukoliko se na vreme prepoznaju i tako dalje
avatar
zeka

Broj poruka : 108
Datum upisa : 29.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Astrotanja taj Sre Nov 12, 2008 12:02 pm

Latice Venera koja je na vrhu tvoje 6. kuće je u kvadratu sa Saturnom i to će tebi doneti da se moraš zbog posla i poslovnih obaveza odreći nekih zadovoljstva. Bićeš sigurno prezauzeta. Ovo je aspekt koji može doneti i tvoj strah od odbačenosti, pa su moguće da imaš izvesne poteškoće u pokazivanju svojih osećanja, da si pomalo rezervisana, ili stidljiva i prilčno osetljiva na tuđu patnju, pa je dobro što nameravaš da se baviš medicinom. Posebno što je Venera u Raku, pa ćeš se ti brinuti o zdravlju bolesnih Venera kvadrat Saturn i to bi trebalo da se odrazi posle tvoje 28, godine nešto više.


Poslednji izmenio Astrotanja dana Sre Nov 12, 2008 1:28 pm, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4204
Godina : 52
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Latica taj Sre Nov 12, 2008 1:24 pm

Hvala Astrotanja sto mi uvek sve pojasnis. flower
Jesam i stidljiva i kada sam izanalizirala sebe shvatila sam da sam se oduvek bojala odbacenosti. Puno radim sada na sebi da naucim da prepoznam i cenim sta mi ljudi daju, a ne da budem stalno gladna.
avatar
Latica

Broj poruka : 87
Godina : 35
Datum upisa : 26.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Nale 83 taj Sre Nov 12, 2008 9:28 pm

mama ::Inkonjukciju moras prepoznati da bi mogla da je kontrolises.to je aspekt iritacije i trpljenja.o cemu se u konkretnom slucaju radi pricaju polja u kojima su planete u inkonjukciji kao i polja kojima te planete vladaju.
LKod tebe bise to odnosilo na rodjake i nasledstvo zatim na neke nasledne bolesti koje se mogu spreciti ukoliko se na vreme prepoznaju i tako dalje

Hvala Smile ! Sto se nasledstva i rodjaka tice tu je zaista moglo biti povecih problema ALI je na vreme spreceno da do tih problema dodje! Znaci - hvala inkonjukciji Razz ! A sto se naslednih bolestina tice tu je opseg veoma velik: od kardiovaskularnih bolesti,preko dijabetesa pa dao cancera puj, puj daleko bilo Shocked ! Sad jos samo da otkrijem sta mi je najosetljivije po pitanju zdravlja pa da tu udarim preventivno lecenje!
avatar
Nale 83

Broj poruka : 98
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Lima taj Sub Nov 15, 2008 2:36 pm

treba mi pomoc kod mene kako vidim da imam ve180ma a neki su mi rekli da nemam taj aspekte jer su to prevelik orbis 9
e sad kad sam negdje citala i rekli su mi da ako su u pitanju venere i mars moze se pogotovo ako je aplikacijski. confused pomagajte Rolling Eyes
avatar
Lima

Broj poruka : 39
Godina : 38
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Astrotanja taj Sub Nov 15, 2008 3:34 pm

Po meni nemaš, suviše je to veliki orbis. Zašto misliš da imaš, da li imaš problema u emotivnim vezama, da li ima sukoba, konflikta, jake ljubomore i raskida? Osećaš li ti da on deluje?
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4204
Godina : 52
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Lima taj Sub Nov 15, 2008 4:00 pm

Astrotanja ::Po meni nemaš, suviše je to veliki orbis. Zašto misliš da imaš, da li imaš problema u emotivnim vezama, da li ima sukoba, konflikta, jake ljubomore i raskida? Osećaš li ti da on deluje?

nije da mislim,hmm ne bas probleme u emotivnim vezama al ima i ponekad sukobe,ljubomorne i raskida Rolling Eyes dali je to zbog partnera il je do mene Laughing
avatar
Lima

Broj poruka : 39
Godina : 38
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Astrotanja taj Sub Nov 15, 2008 5:14 pm

Ono što se kod tebe oseća i što ukazuje na probleme u vezi je Mesec u opoziciji sa Marsom i problemi koji postoje u vezi dolaze od ovog aspekta. Ti si preosetljiva, lako te je raniti, povrediti i taj aspekt ti je doneo da se osetiš povređenom u ljubvi i da te to boli. Razvijanjem razumevanja i opraštanjem tuđih slabosti ali nekim kretivnim izražavanjem, mogla bi te duboke emocije protočitu u nešto što bi te ispunilo.
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4204
Godina : 52
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Lima taj Sub Nov 15, 2008 5:17 pm

Astrotanja ::Ono što se kod tebe oseća i što ukazuje na probleme u vezi je Mesec u opoziciji sa Marsom i problemi koji postoje u vezi dolaze od ovog aspekta. Ti si preosetljiva, lako te je raniti, povrediti i taj aspekt ti je doneo da se osetiš povređenom u ljubvi i da te to boli. Razvijanjem razumevanja i opraštanjem tuđih slabosti ali nekim kretivnim izražavanjem, mogla bi te duboke emocije protočitu u nešto što bi te ispunilo.

aha sad shvacam znaci zbog mjeseca toga se nisam ranije sjetila u pravu si tanja sve je tacno kako si mi opisala hvala ti
avatar
Lima

Broj poruka : 39
Godina : 38
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  mesmerized taj Sub Nov 15, 2008 5:31 pm

moja Ve iz Skorpije pravi sekstil sa Marsom (7-8 kuca), polusekstile sa Suncem iz 6. kuce i Jupiterom iz 5. kuce. Konjunkciju sa Pl ne racunam, 9 stepeni separacioni aspekt, a i Pluton je u Vagi (mada su u uzajamnoj recepciji).
Jedini losiji aspekt je kvadrat sa Mesecom iz 3. kuce.
avatar
mesmerized

Broj poruka : 99
Datum upisa : 03.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  LoSt_in_SpaCe taj Pon Nov 17, 2008 7:58 pm

Latica ::Ja sam pravi primer losih aspekata Venere. Doduse, kvadrat sa Saturnom je separacioni, ali posto mu je Venera dispozitor moze se uzeti u obzir. Kvadrat sa Marsom i Jupiterom, nadam se, veliki orbis. Imam egzaktan kvadrat Pl i Ve i inkonjukciju Ve i Ne. Na to je jedino ok Ve 120 Ur. Javljacu vam sta ce mi to sve doneti..

Mislim da je ipak prvo mesto moje, ja nemam nijedan jedini lep aspektic Laughing
avatar
LoSt_in_SpaCe

Broj poruka : 86
Datum upisa : 27.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  zeka taj Pon Nov 17, 2008 10:09 pm

ali imas odlicne dispozitore
avatar
zeka

Broj poruka : 108
Datum upisa : 29.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  inja taj Uto Nov 18, 2008 12:58 am

Imam i ja kamencic koji zulja Smile i to egzaktni Mo 150 Ve , Mo u egzaltaciji, Ve u sedistu pa sam na kao na klackalici... balansiranje. Ve mi inace pravi i 120 sa Marsom i nonagon sa Jupiterom. Pre mi je se cinilo da mi je Ve skroz bezveze aspektovana zbog tog malog broja aspekata, a sad mi se cini da joj je ovo sasvim dovoljno.
avatar
inja

Broj poruka : 155
Локација : trazi se nova...
Datum upisa : 27.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  LoSt_in_SpaCe taj Uto Nov 18, 2008 2:10 am

mama ::ali imas odlicne dispozitore

Ako se ovo odnosi na mene (?) slazhem se za UR, i MO, ali meni je generalno VE ono shto smeta. Ona nema gde, uz to dispozitor je MA/SA/PL, previshe toga ona ima na grbachi, plus osetljiv stepen sa sve Fiksnom zvezdom, da bi mogla tek tako da uzhiva.
avatar
LoSt_in_SpaCe

Broj poruka : 86
Datum upisa : 27.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Čarobnica taj Uto Nov 18, 2008 3:35 am

Koliko je tačno da je kvadrat Ve/Sa loš za početak neke veze ali dobar za trajanje?
avatar
Čarobnica

Broj poruka : 1012
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  LoSt_in_SpaCe taj Sre Nov 19, 2008 9:11 pm

Jeste, SA 90 VE je losh za pochetak veze, ali idealan za trajanje veze... izmedju sadiste i mazohiste Laughing
Pa kako ce ljudi moji SA 90 VE da se oseti na pochetku veze? Kad je SA vreme. Ne znam gde si to chula, ali to je chista glupost. Sam aspekt ko aspekt je samo pochetna slika, ali o kasnijoj situaciji govore dispozitori. Ukoliko je dispozicija ovog aspekta korektna, onda je to slika problema koji se prevazilazi.
avatar
LoSt_in_SpaCe

Broj poruka : 86
Datum upisa : 27.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Čarobnica taj Sre Nov 19, 2008 11:14 pm

LoSt_in_SpaCe ::Jeste, SA 90 VE je losh za pochetak veze, ali idealan za trajanje veze... izmedju sadiste i mazohiste Laughing
Pa kako ce ljudi moji SA 90 VE da se oseti na pochetku veze? Kad je SA vreme. Ne znam gde si to chula, ali to je chista glupost. Sam aspekt ko aspekt je samo pochetna slika, ali o kasnijoj situaciji govore dispozitori. Ukoliko je dispozicija ovog aspekta korektna, onda je to slika problema koji se prevazilazi.


Prva rečenica je apsolutna istina Laughing
avatar
Čarobnica

Broj poruka : 1012
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Kasija taj Sre Nov 19, 2008 11:22 pm

Negdje sam procitala da Venera u Djevici ( sto ja imam Ve u djevici u 2.kuci ) i nije bas najsrecniji polozaj Ve tj. sta vise" da je to vrlo los polozaj Ve"! U cemu je tu problem?Vjerovatno da sve zavisi i jos od nekih aspekata ali me interesuje zbog cega Ve ne moze da izrazi svu svoju ljepotu bas u spoju sa ovim znakom?
avatar
Kasija

Broj poruka : 7
Локација : Cetinje
Datum upisa : 15.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  LoSt_in_SpaCe taj Čet Nov 20, 2008 2:12 am

Pa zato shto Venera u Devici, to ti je Venera koja previshe mozga, rachuna, stavlja na papir. Izem ti ja to zadovoljstvo kad sve morash prvo sa svih strana da premerish, dal se isplati il' ne isplati. Ovo shto pitash - u chemu je tu problem? Pa, problem je shto je Venera planeta radosti, lepote, kad je Venera bila pametna planeta? Laughing Zato ni u Devici ne mozhe da bude neshto mnogo pametna, bez obzira shto je Devica Merkurovo sedishte, u stvari ona mozhe da se pravi pametna, ali drugi ce to da dozhive kao prorachunatost, sitnicharstvo, i shta ja znam shta vec. Meni recimo VE u Devici odgovara, jer je zemljana, ko i moja, ali stvarno je znaimljivo posmatrati VE u Biku i VE u Devici tugedr, posebno u supermarketu. Dok ova moja uzima kilo salame, kilo pralina, i lizalice pride, ova pored se stiska, nece da se mashi tako lako i da ubaci neshto u korpu, ne zato shto je sebichna, nego zato shto se ona vec setila da kuci, u visecem delu, ima josh parche toga, tako da nema potrebe preterivati, i potroshiti sve za jednu noc. Najbolje svadje imam sa VE u Devici, da, to je definitivno moj omiljeni polozhaj VE... Laughing za razliku od one dosadne VE u Ribama, to shto ume da smori... uzhaaaaas! Ali, stvar ukusa (VE).

P.S. Tvoja VE mozhda jes' u Devici, ali je u 2. polju, sluchajno upala u "bikovsku" kucu.
avatar
LoSt_in_SpaCe

Broj poruka : 86
Datum upisa : 27.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Kasija taj Čet Nov 20, 2008 3:58 pm

Slatko si ovo objasnila Very Happy Venera koja mozga, razmislja, racuna...sve mi je to nesto dobro poznato Rolling Eyes
Slikovit si primjer dala za shopping....s tim sto kod mene situacija funkcionise tako da kako god da izracunam meni uvijek nesto hvali, zato je najbolje da ne idem u shopping jer se ne umijem zaustaviti ( samo me stanje u novcaniku moze stopirati)
avatar
Kasija

Broj poruka : 7
Локација : Cetinje
Datum upisa : 15.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Astrotanja taj Čet Nov 20, 2008 4:58 pm

Upravo zato što Venera u Biku daje i više novca, izobilje, a u Devici ona nije toliko izdašna, pa ni novčanik nije tako pun kao u Biku. Bez obzira koliko je vredna, ona je tu retko bogata, jer jeste Venera u Devici znaku materija, ali manje izdašnom nego u Biku i obično je tu potrebno vreme i trud, da počnu da se ubiraju plodovi, jer Devica je vezana za period žetve, ubiranja plodova, ali do kojih se dođe posle svih ostalih polova i posle određnog vremena. Moja druga je isto u Devici, pa sam to iskusila i na sopstvenoj koži, iaku su tu meni Pluton i Uran Smile
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4204
Godina : 52
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  lado06 taj Pet Nov 28, 2008 6:53 pm

moja venera nema neke povoljne aspekte sem VE60MA. sve neki nepovoljni...VE90UR, VE90PL cak i sa JU i NE su nepovoljni....ali koliko?
avatar
lado06

Broj poruka : 244
Godina : 51
Datum upisa : 09.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASPEKTI VENERE

Počalji  Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Sledeći

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu